Doktori Iskolák

A Doktori Iskolában meghirdetett kutatási témák – 2014

A Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolában meghirdetett kutatási témák – 2014

 

Neuromorfológia és sejtbiológia (6/1 Vezető: Dr. Palkovits Miklós)

Acsády László

Egy új, agytörzsi eredetű gátló pálya morfológiai és funkcionális elemzése a talamuszban

Ádám Ágota

Addikciót okozó vegyületek hatása a fejlődő idegrendszerre kísérleti állatmodelleken

Alpár Alán

Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében

Csillag András

Az addiktív viselkedés összehasonlító neuroanatómiai alapjai madár és emlős modellrendszerben

Csillag András

Törzsdúci rendszerek szerepe a tanulásban és motivációban, különös tekintettel a táplálékfelvétel szabályozására

Dénes Ádám

A centrális és szisztémás gyulladás szerepe a cerebrovaszkuláris betegségek patofiziológiájában

Dobolyi Árpád

Transzformáló növekedési faktor béta fehérjék a központi idegrendszerben

Dobolyi Árpád

A TIP39 és a PTH2 receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában

Dobolyi Árpád

A központi idegrendszeri amylin, egy újonnann azonosított neuropeptid szerepe az utódgondozásban

Gerber Gábor

A gerincvelői szinaptikus plaszticitás vizsgálata normál és gyulladásos, illetve idegsérült patkányokban

Gulyás Attila

Sejtaktivitás és hálózati aktivitás közötti összefüggés vizsgálata in vitro

Kálmán Mihály

Astroglia-kötőszövet kapcsolatok a központi idegrendszerben

Kálmán Mihály

A dystrophin-dystroglycan komplex a corpus pinealeban, a hypophysisben és a circumventricularis szervekben

Katona István

G-fehérje kapcsolt receptorok lokalizációja és funkcionális szerepe a kérgi neuronhálózatok működésében

Kittel Ágnes

A P2X7 receptor lokalizációjának jelentősége pszichiátriai betegségek állatmodelljeiben

Környei Zsuzsanna

A mikrogliasejtek aktivációs állapotainak vizsgálata in vitro és in vivo

Lele Zsolt

Az endocannabinoid szignáltranszdukció és az adhézió szerepe a neokortex fejlődésében.

Madarász Emília

Idegi sejtdifferencialodas. Különböző eredetű idegi őssejtek fejlődési lehetőségeinek vizsgálata.

Madarász Emília

Különböző anyagú nano-részecskék idegszöveti sejtekre gyakorolt hatásai

Négyessy László

A szomatoszenzoros kérgi gátlás szerepe a tapintásban

Négyessy László

Idegsejtek röntgen mikrotomográfiás vizsgálata egészséges és kóros agykéregben

Négyessy László

Agykérgi áreák interakcióinak modellezése gráfelméleti eszközök segítségével

Nusser Zoltán

Hippokampalis gátló és serkentő szinapszisok molekuláris összetételének, struktúrájának és funkciójának vizsgálata

                                                                                               Nyíri Gábor

Pre- és poszt-szinaptikus receptorok és transzmittereik funkcionális anatómiája a hippocampusban

Szabó Gábor

A GABA fejlődést reguláló szerepe

Tóth Zsuzsanna

A nesfatin-1/NUCB2 és a prolaktin releasing peptid (PrRP) szerepének vizsgálata a központi idegrendszerben

 

Neuroendokrinológia (6/2. Vezető: Dr. Liposits Zsolt)

 

Fekete Csaba

Az “alacsony T3 szindróma” kialakulásáért felelős központi idegrendszeri szabályozó mechanizmusok tanulmányozása

Fekete Csaba

Az újratáplálás során kialakuló jólakottság létrejöttében szerepet játszó idegsejt hálózatok tanulmányozása

Gereben Balázs

Az idegrendszeri pajzsmirigyhormon metabolizmus molekuláris szabályozásának vizsgálata

Halász József

Az externalizációs kórképek hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata

Haller József

Cannabinoidok integráló szerepe a trauma-indukálta viselkedési deficitekben

Haller József

A szociális depriváció által kiváltott abnormális agresszió hormonális,autonóm, és idegrendszeri hátterének vizsgálata

Hrabovszky Erik

Glutamáterg neuron fenotípus jelentősége a parvicelluláris és magnocelluláris neuroszekretoros rendszerekben

Hrabovszky Erik

Ösztrogén visszacsatolás célsejtjeinek molekuláris és morfológiai tanulmányozása a hipotalamuszban

Kalló Imre

Szteroid hormonok célsejtjeinek funkcionális és morfológiai vizsgálata a központi idegrendszerben.

Kalló Imre

RF-amid peptid-termelő idegsejtek kapcsolatrendszerének és funkciójának vizsgálata a központi idegrendszerben

Kalló Imre

A gonadotropin releasing hormon (GnRH)-termelő idegsejtek szekréciós működését befolyásoló neuronhálózat azonosítása, morfológiai jellemzése.

Kovács Krisztina

Gliasejtek szerepe a homeosztazis szabályozásban

Kovács Krisztina

Endokrin disruptor anyagok hatása a neuroendokrin regulációra

Kovács Krisztina

Hypothalamikus neuropeptidek expressziójának szabályozása: -miRNS és géncsendesítés.

Liposits Zsolt

A hypothalamus működésének hormonális és idegi szabályozása

Nagy M. György

Neuroendokrin, parakrin és autokrin regulációs mechanizmusok az adenohipofizeális hormnon szekréció szabályozásában

Nagy M. György

Különböző szimpatikus beidegzés alatt álló szervek (pl. máj, lép, nyálmirigy stb) norepinephrin és dopamin metabolizmusának vizsgálata

Nagy M. György

Új hypothalamikus jelátvivő rendszerek szerepe a hypophysis működésének szabályozásában

Nagy M. György

Új intracelluláris jelátvivő rendszer(ek) szerepe a hypophysis prolaktin elválasztásának dopaminerg szabályozásában fiziológiás és patológiás körülmények között

Nagy M. György

A salsolinol és különböző kábítószerek (pl. amfetamin) centrális és perifériás kölcsönhatásának vizsgálata

Zelena Dóra

A patológiás agresszió és a vazopressin.

Zelena Dóra

A vazopresszin szerepe stresszben és a stressztengely összefüggése pszichiátriai kórképekkel (szorongás, depresszió)

 

 

Funkcionális idegtudományok (6/3 Vezető: Dr. Vizi E. Szilveszter)

 

 

Ádám Veronika

Neurodegeneratív és neuroprotektív mechanizmusok

Ambrus Attila

A mitokondriális alfa-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex szabadgyök-képzésének mechanizmusa: a szerkezet összefüggése a funkcióval

Christos Chinopoulos

Haladó mitokondriológia

Hájos Norbert

Az amygdala magok neuronhálózatainak struktúrális és funkcionális szerveződése

Lendvai Balázs

Receptorok és ioncsatornák hatása az idegsejtek integratív funkcióira: a kálcium jel dinamika és a membránpotenciál tér és időbeli mintázataitnak vizsgálata

Mike Árpád

Ioncsatornákra ható gyógyszerek molekuláris hatásmechanizmusa

Rózsa Balázs

A dendritikus jelintegráció vizsgálata neuronhálózatokban in vivo 2-fotonos mérésekben, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

Somogyvári Zoltán

Kauzalitási vizsgálatok az agyterületek dinamikus működésének megértéséhez, sokcsatornás elektróda rendszerekkel végzett mérések alapján

Sperlágh Beáta

Az ATP és adenozin jelátvivő szerepe az idegrendszerben

Szabadics János

A hippokampális moharost pálya szinaptikus működéseinek megismerése

Tretter László

A központi idegrendszer bioenergetikája, a mitokondriumok szerepe

Ulbert István

Kiváltott és spontán agyi oszcillációk és kóros jelek komplex elektrofiziológiai vizsgálata

Varga Viktor

Kérgi hálózatok kéreg alatti modulációja

Vizi E. Szilveszter

Ioncsatornák és ionotróp receptorok vizsgálata nemlineáris optikai imaging és elektrofiziológiai módszerekkel

Vizi E. Szilveszter

Az idegrendszeri megbetegedések modellezése a központi idegrendszeri neuronhálózat működésének különböző gyógyszerekkel történő befolyásolása útján

Wittner Lucia

Szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata in vitro

Zelles Tibor

Idegrendszeri és érzékszervi sejtkárosodások mechanizmusai, lehetséges farmakológiai támadáspontok

 

Klinikai idegtudományok (6/4 Vezető: Dr. Nagy Zoltán)

 

Bagdy György

Az alvás-ébrenlét és a biológiai ritmusok szabályozása: neurotranszmitterek, neuropeptidek és receptoraik

Bagdy György

Az ecstasy (MDMA) neuronkárosító hatása: morfológiai és funkcionális vizsgálatok

Erőss Lóránd

Az extratemporalis epilepsziák sebészeti kezelése

Fogarasi András  

Gyermekkori epilepszia szindrómák klinikai, neuroradiológiai megközelítése

Halász Péter

A spontán és kiváltott lassú hullámok szerepe az alvás szerveződésében és a frontális kognitív rekuperációban

Halász Péter

Alvás és epilepszia összefüggései 

Molnár Mária Judit

Genomikai biomarkerek kutatása a neurológiai személyre szabott orvoslás fejlesztésére

Molnár Mária Judit

Innovatív diagnosztikus és terápiás eljárások fejlesztése mitochondrialis betegségekben

Molnár Mária Judit

Genomikai és epigenomikai vizsgálatok végzése Parkinson kórban 

Nagy Zoltán

Post-stroke állapotban az agyi plaszticitás vizsgálata bioelektromos képalkotás (hpEEG) módszereivel

Nagy Zoltán

Csontvelő mesenchimális ős-sejtek alkalmazása tranziens MCA occlusios modellben patkányon (plaszticitási markerek monitorozása

Nagy Zoltán

Kolloidalis vas alapú MR jelzőanyag vizsgálata vér-agy gát károsodásban állatmodellben (neurohisztológiai és MRI összehasonlító vizsgálatok)

Skopál Judit

A primer és immortalizált human agyi mikroér endothel fibrinolítikus tulajdonságainak vizsgálata hiperbár oxigén körülmények között

Szilágyi Géza

A nyitott foramen ovale és a cryptogen stroke kapcsolata a stroke secunder preventiojában

 

Klinikai neurológiai kutatások (6/5. Vezető: Szirmai Imre)

 

Arányi Zsuzsanna

Neuropathiák vizsgálata nagy felbontású ultrasonographiával és az eredmények összevetése az elektrofiziológiai eredményekkel

Banczerowski Péter

A radiculopathiák pre- és postoperatív elektrodiagnosztikája, különböző vizsgálati módszerek összehasonlítása és ezek prediktív értékének meghatározása.

Banczerowski Péter

Modern idegsebészeti kezelési lehetőségek a központi idegrendszert érintő kórfolyamatokban

Banczerowski Péter

Mikrosebészeti eljárások interaktív térhatású megjelenítése, műtéti szimulátorok fejlesztése, különös tekintettel a központi és perifériás idegrendszerre

Barsi Péter

A neuroradiológiai módszerek lehetőségei a központi idegrendszeri megbetegedések diagnosztikájában, differenciál diagnosztikájában és prognosztikájában.

Bereczki Dániel

Cerebrovascularis kórképek klinikai-epidemiológiai vizsgálata

Ertsey Csaba

Az önálló fejfájások klinikumának, diagnosztikai lehetőségeinek és pathomechanizmusának vizsgálata

Kamondi Anita

A tremor és a ritmusos mozgások pre-, intra- és postoperatív vizsgálata mély agyi stimulátorral kezelt Parkinson-kóros és esszenciális tremoros betegeken 

Kamondi Anita

 A cerebelláris károsodás által kiváltott tremor paramétereinek és a lézió helyének, kiterjedésének összefüggése

Kamondi Anita

A különböző eredetű tremor szindrómák vizsgálata objektív komplex tremorometriás módszerrel

Kamondi Anita

Komplex tremorometriás vizsgálat degeneratív idegrendszeri betegségekben

Kovács Tibor 

Klinikomorfológiai korrelációk az idegrendszer degeneratív megbetegedéseiben

Kovács Tibor 

Vascularis idegrendszeri betegségek neuropathológiai vizsgálata

Szirmai Imre

Gondolkodás-, magatartás- és beszédzavarok agyi vascularis kórképekben.

Szirmai Imre

Az optokineticus nystagmus és a saccadok vizsgálata corticalis és subcorticalis laesiókban.

Tamás Gertrúd

 

 

 

A mély agyi stimuláció hatékonyságának, hatásmechanizmusának vizsgálata mozgászavarokban

 

Tamás Gertrúd

Mozgászavarok elemzése háromdimenziós módszerrel.

Vastagh Ildikó

A kardiovaszkuláris rizikófaktorok és a stroke epidemiológiai jellemzői

 

Biológiai pszichiátria (6/6 Vezető: Dr. Faludi Gábor)

 

Faludi Gábor

A pszichozisok és kedélybetegségek neurobiológiája és terápiája 

Gonda Xénia

A major depresszió viselkedéses endofenotípusainak genetikai korrelátumai

Haller József

A median raphe magatartási szerepe

Lazáry Judit

A hangulatzavarok és komorbid szenvedélybetegségek genetikai és farmakogenomikai vizsgálata multifaktorális modellben

Rihmer Zoltán 

A bipoláris betegségek genetikai és klinikai vonatkozásai különös tekintettel a szuicid magatartásra

Sárosi Andrea

Hangulatzavarok farmakoterápiás kezelésének és diagnosztikájának összefüggései

Székely Anna

A dopamin és a szerotonin rendszer szerepe a hangulati és szorongásos zavarokban

Zelena Dóra

Traumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)