Doktori Iskolák

Programok bemutatása

A Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola programjai és témavezetői

6/1. Neuromorfológia és sejtbiológia

Programvezető:Prof. dr. Palkovits Miklós 

Helyettese: dr. Dobolyi Árpád

Az Idegtudományi Doktori Iskola ezen alapkutatási programja a központi idegrendszer vizsgálatának széles spektrumát – az egyedi idegsejtek működésétől, differenciálódásától a magasabb rendű agykérgi tevékenységig – öleli fel. A program számos témájában közös az alkalmazott módszerek jellege (neuromorfológia, neurokémia, molekuláris sejtbiológia, szinaptológia), a témák funkcionális szemlélete, a funkcionális neuromorfológia gazdag repertoárjának használata. A program magába foglalja az idegszövet szerveződésének, az idegsejtek differenciálódásának vizsgálatát és a központi idegrendszer plaszticitásának jobb megértését célul kitűző témákat. A programon belül helyet kaptak a molekuláris genetikai témák, a kísérletes neuromorfológia, továbbá normál és kóros (neurodegeneratív) emberi agyak vizsgálata. A program citológiai, neuromorfológiai és neurokémiai (immunhisztokémiai) témái szorosan kapcsolódnak mind az autonóm idegrendszer szabályozó mechanizmusait (stressz, fájdalom, táplálékfelvétel, hőszabályozás), mind a központi idegrendszer magasabb rendű tevékenységeit (információ feldolgozás, tanulás, motiváció, memória) vizsgáló témákhoz.

Témavezetők:

Acsády László

Alpár Alán

Csillag András

Dénes Ádám

Dobolyi Árpád

Freund Tamás

Gerber Gábor

Gulyás Attila

Kalló Imre

Kálmán Mihály

Katona István

Környei Zsuzsanna

Lele Zsolt

Madarász Emília

Maglóczky Zsófia

Négyessy László

Nusser Zoltán

Nyíri Gábor

Palkovits Miklós

Puskár Zita

Réthelyi Miklós

Szabó Gábor

Takács József

Tóth Zsuzsanna

Tömböl Teréz

Wenger Tibor

 

6/2. Neuroendokrinológia

Programvezető: Dr. Liposits Zsolt

Helyettese: dr. Fekete Csaba

A neuroendokrinológia program keretén belül a képzés már több mint egy évtizede folyik. Minden második tanév egyik félévében 28 órás kurzuson lehet részt venni, mely áttekintést ad a komplex neuroendokrinológia valamennyi fontos területéről. A programon belül jelenleg 13 témavezető irányításával végeznek kísérletes kutató munkát a doktoranduszok, tanulmányozva a neuroendokrinológia meghatározott, szűkebb témaköreit. A hazai neuroendokrinológiai kutatások nemzetközileg elismertek.

Témavezetők:

Fekete Csaba

Gereben Balázs

Halász Béla

Halász József

Haller József

Hrabovszky Erik

Kalló Imre

Kovács Krisztina

Köves Katalin

Liposits Zsolt

Makara Gábor

Nagy M. György

Zelena Dóra

 

6/3 Funkcionális idegtudományok

Programvezető: Prof.Dr. Vizi E. Szilveszter

Helyettese: Prof. dr. Sperlágh Beáta

A doktori program az agyi neuronhálózatok működését elsősorban funkcionális oldalról közelítő neurofarmakológiai, neurokémiai és neurofiziológiai kutatásokat és azt megalapozó képzést ölel fel. A neurofarmakológiai kutatások fő célja az ún. nem-szinaptikus agymodell tanulmányozása, amely egyrészt a kémiai ingerületátvitel egy újfajta mechanizmusát definiálja, másrészt magyarázatot ad a központi idegrendszerben ható gyógyszerek hatásmódjára, és új beavatkozási pontokat szolgáltathat neuropszichiátriai kórképek terápiájához. A kutatások további kiemelt területei az idegrendszer és az immunrendszer eddig még kevéssé ismert kapcsolatrendszerének feltárása, illetve új neurotranszmitterek és modulátorok azonosítása a központi idegrendszerben. A neurokémiai kutatások célkitűzései azoknak a pathológiai folyamatoknak megismerése, amelyek hypoxia és oxidatív stressz hatására mennek végbe a központi idegrendszeri neuronokban, ezen belül a Na+ és Ca2+ homeosztázis, az in situ mitokondriális funkció, valamint az excitábilitás változásainak tanulmányozása. A neurofiziológiai kutatások elsősorban a kognitív pszichofiziológia területén folynak és a szenzoros folyamatok és a magasabb idegműködések központi idegrendszeri mechanizmusainak megértését célozzák eseményhez kötött agyi potenciálváltozások elemzésével.

Témavezetők:

Ambus Attila

Ádám Veronika

Borhegyi Zsolt

Christos Chinipoulos

Érdi Péter

Hájos Norbert

Karmos György

Kiss János

Lendvai Balázs

Mike Árpád

Rózsa Balázs

Sperlágh Beáta

Szabadics János

Szabó Gábor

Tretter László

Ulbert István

Vizi E. Szilveszter

Wittner Lucia

Zelles Tibor

 

6/4 Klinikai idegtudományok

Programvezető: Prof. dr. Nagy Zoltán 

Helyettese: dr. Skopál Judit

A Klinikai Idegtudományi Program az Idegtudományi Doktori Iskolán belül a neuropszichiátriai kórállapotok mechanizmusának kutatását helyezi az vizsgálatok középpontjába. A programban résztvevő laboratóriumok sejtbiológiai, molekuláris biológiai, biokémiai, farmakológiai és elektrofiziológiai módszerekkel végzik a kutatást PhD hallgatók közreműködésével. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben, illetve a Semmelweis Egyetem Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoportjában (Cardiovascularis Centrum) két munkacsoport dolgozik, (vezető Prof. Dr. Nagy Zoltán) sejtbiológiai, molekuláris biológiai módszerekkel endothel és neuronalis apoptosis vizsgálatokat végeznek permanens vagy transiens ischaemiás állatmodellekben valamint PC12 és endothel sejtkultúrában. Új bioelektromos képalkotó módszert dolgoznak ki 128 csatornás EEG regisztrációkból. Az epilepszia munkacsoport (vezető Prof. Dr. Halász Péter) a tüskehullám epilepszia mechanizmusát, az alvás és az epilepszia összefüggését, az epilepsziás mechanizmus és a cognitív működés, a temporalis spike aktivitás és a memoria összefüggését vizsgálják. A farmakológiai munkacsoport (vezető Prof. Dr. Bagdy György) a serotonin pharmakológiáját, az alvászavarok és a serotonin összefüggését kutatja. Dr.Erőss Loránt docens az epilepsia sebészeti kezelést megelőző kivizsgálások, a perioperatív elektrofiziológiai módszertant kutatja. Dr Fabó Dániel PhD hallgatóival az epilepsziás elektromos aktivitásban a ripple jelenségeket elemzi. Molnár professzor asszony PhD hallgatókkal humán genetikai vizsgálatokat vezet ritka neurológiai kórképekben.  A farmakológiai munkacsoport (vezető Prof. Dr. Bagdy György) a serotonin pharmakológiáját, az alvászavarok és a serotonin összefüggését kutatja. A programban még rész vesz Nyakas Csaba professzor (IOrszágos Gyógyintézeti Központ) által vezetett egy-egy munkacsoport.


Témavezetők:

Bagdy György

Erőss Lóránd

Fogarasi András

Halász Péter

Kántor Sándor

Kovács Gábor

Lévay György

Molnár Mária Judit

Nagy Zoltán

Nyakas Csaba

Skopál Judit

Szikora István

Szilágyi  Géza

 

6/5 Klinikai neurológiai kutatások

Programvezető: Prof. dr. Szirmai Imre

Helyettese: dr. Kovács Tibor

A PhD program kutatási tapasztalattal rendelkező orvostanhallgatók, szakképzésben álló orvosok, neurológusok és klinikai idegtudományokban dolgozók számára biztosítja, hogy klinikai kutatási területen tudományos érdemeket szerezzenek és doktori címhez jussanak.

A cerebrovascularis betegségek altémában a véralvadás és rheologiai változások követése található. Az agyi keringészavarok epidemiológiai vizsgálata és a lacunaris agyi infarctusok jellegzetességeinek klinikai és képalkotó vizsgálata új témaként kerül kiirásra. TCD és EEG jelek szimultán analysisével vizsgálható az agyi keringés szabályozása. A kognitív neurológia aktuális kérdéseinek kutatását ígéri a gondolkodás-, memória-zavarok és az aphasiák klinikai-elektrophysiológiai vizsgálata alprogram.

A dementiák és a dementiával járó degeneratív idegrendszeri betegségek organicus háttere neuropsychológiai és elektrofiziológiai módszerekkel (neurometriával) vizsgálható. A sclerosis multiplex differencialdiagnózisa – altéma kutatásához klinikai, képalkotó és elektrofizilógiai adatok elemzése szükséges.

A Parkinson kór kórélettani jelenségei és kezelése elektrofiziológiai és psychometriai módszerekkel kutatható. A mozgásszabályozás műszeres vizsgálata, a mozgástervezés, és a tremorok elkülönítő diagnózisa alprogram választása elektrofiziológiai jártasságot igényel. A neuropathológiai témakörök magukba foglalják az Alzheimer-kór és egyéb dementiák kutatását, um. a vascularis componensek Alzheimer-kórban, a keringési határterületek és a leukoaraiosis histopathológiai vizsgálata, a prionbetegségek. Új altéma az önálló fejfájásbetegségek kórélettani, biokémiai alapjainak kutatása.

A perifériás idegrendszer vizsgálatának új módszerét jelentik az Ultrahang alkalmazásán alapuló eljárások különböző perifériás idegrendszeri betegségek komplex képalkotó és elektrofiziológiai vizsgálatával, ezen betegség csoportok eddig még nem ismert jellegzetességeinek kimutatására irányul a kutatási program.

A bonctani és műtéti szimulátorok segítik a komplex térszerkezetű struktúrák tanulmányozását és műtéttechnikai lépések megértését. A kutatás célja a hiánypótló mikro sebészeti neuroanatómia oktatása. A mikro sebészeti eljárások lefedik a központi és perifériás idegrendszer régióit, mely magában foglalja főként az agy és a gerincsebészeti eljárásokat, de az emberi test egyéb régióinak mikro sebészetét is.

 

Arányi Zsuzsanna

Banczerowski Péter

Barsi Péter

Bereczki Dániel

Ertsey Csaba

Kamondi Anita

Kovács Tibor

Papp Mátyás

Szirmai Imre

Tamás Gertrúd

Vastagh Ildikó

 

6/6 Biológiai pszichiátria

Programvezető: Prof. dr. Faludi Gábor 

Helyettese: dr. Lazáry Judit

A „Biológiai Pszichiátria” Program célja az, hogy a Semmelweis Egyetemen olyan képzést és kutatást végezzen, mely a természettudományos gondolkodás alapján vizsgálja az agy-elmetudományok elméleti és gyakorlati kérdéseit, hasznosítja a különböző kutatási területekről nyert ismereteket a kóros pszichés működések és a terápiára adott klinikai válasz megértésében, eredményeivel hozzájárul a mindennapi gyakorlatban a mentálhigiéne-pszichiátria vállalt feladataihoz. A biológiai pszichiátria számára az egyik kihívás az, hogy egyesítse a pszichopatológiában fellelhető központi idegrendszer funkcionális változásaira vonatkozó ismereteinket az agy és a viselkedés kapcsolat valamint az agyszerkezetre vonatkozó jelenlegi tudásunkkal.

A „Biológiai Pszichiátria” Programban résztvevő kutatások a pszichiátriai zavarokat a humán környezet kölcsönhatásait figyelembevevő neurobiológiai, neurokémiai-genetikai és neurokognitív megközelítésből próbálják vizsgálni, a többi tudományággal való együttműködés eredményeként összegyűlt ismeretek felhasználása mellett a betegek klinikai megfigyelésén és a hatásos gyógyszeres kezelésén is alapuló tapasztalatok segítségével.

A program egyelőre 7 témából épül fel, a felnőtt és időskor pszichiátriai betegségeinek neurobiológiai, klinikai és terápiás vonatkozásainak tanulmányozását kínálja a résztvevőknek. A témavezetők hazai és nemzetközileg ismert elméleti és gyakorlati szakemberek, egyetemi tanárok, vezető főorvosok, a témák jeles képviselői.

Témavezetők:

Faludi Gábor

Haller József

Gonda Xénia

Juhász Csaba

Lazáry Judit

Rihmer Zoltán

Sasvári Mária

Sárosi Andrea

Székely Anna

Tekes Kornélia

Zelena Dóra

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)