Új Nemzeti Kiválósági Program

Dátum: 2017. április 28. péntek
Tisztelt PhD Hallgatók és Doktorjelöltek!
 Kérjük  a borítékon feltüntetni, hogy melyik tudományági doktori iskola hallgatójaként, doktorjelöltjeként nyújtja be pályázatát.
VÁLTOZÁSOK
(2017. május 26.)

A  felsőoktatási szándéknyilatkozatot nem kell előzetesen aláíratni  a Tudományági  DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL ( aláírás nélkül kell benyújtania ezt az adatlapot)


(2017. május 28.)

 • Minden, a pendrive-ra felmásolt/kiírt digitális dokumentumon szerepelnie kell a pályázó következő személyes nyilatkozatának: „Alulírott polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”. A pályázónak a nyilatkozatot dátum feltüntetésével alá kell írnia.
 • Ez az előírás teljesíthető egy összevont nyilatkozattal is, melyen sorszámozva feltüntetésre kerül az összes pendrive-ra felmásolt/kiírt fájl pontos, beazonosítható megnevezése és a következő nyilatkozat szöveg: “Alulírott polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pendrive-on  megtalálható következő dokumentumok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.” A pályázónak a nyilatkozatot dátum feltüntetésével alá kell írnia

                                                                                     (2017. május 29.)

Csak a továbbfutó pályázatokat érintő új adatlap:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozlemeny

   (2017. május 30.)
 • A B keret pályázóinak tanulmányi eredményekről nem kell benyújtani igazolást
 • Kizáró okokat  a Pályázati kiírás   5.1 és 5.2. pontja határozza meg
  (2017. június 1.)
Elektronikus formában 2  pendrive-ra kérjük a dokumentációt feltölteni. Kérjük, hogy a 2 pendrive-ot helyezze bele egy kisebb borítékba a teljes pályázati dokumentációt tartalmazó nagy borítékban.
A hivatalos felhívás az alábbi linken található:

 

Pályázati Összefoglaló a Felsőoktatási Doktori Hallgatói,

Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz

ÚNKP-17-3

 

Az ösztöndíj célja: a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD. DLA) megfelelő megalapozása

 

Az ösztöndíj formája: A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

 

Az ösztöndíj összege első-, másodéves doktori hallgatók esetén   110.000 Ft/hó/fő.

 

Az ösztöndíj összege harmadéves doktori hallgatók esetén   150.000 Ft/hó/fő.

 

Az ösztöndíj összege doktorjelöltek esetén: 250.000 Ft/hó/fő.

 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

Megszakítás nélküli 5 hónap, vagy 10 hónap időtartamú jogviszony 2017. szeptember 1. – 2018. június 30. között. (Töredékhónap nem lehetséges). A 10 hónap, valamint a 2017/2018. tanév szeptemberétől induló 5 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2017. szeptember 20. napjáig hallgatói/doktorjelölti  jogviszonyt  kell létesíteni, illetve a 2017/18.tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén  hallgatói/doktorjelölti jogviszonyt kell létesíteni 2018. február 20-ig.

 1. szeptember 20. után létesített doktorjelölti jogviszony esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja a doktorjelölti jogviszony létesítése hónapját követő hónap első napja, de legkésőbb 2018. február 1.

 

 

Pályázatok benyújtására jogosultak:

Az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik

 • a pályázat benyújtásakor jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak („I.” típusú pályázat )
 • jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2017/18.tanévre meghirdetett nappali meghirdetett nappali doktori képzésre felvételi jelentkezést nyújtottak be, („II.” típusú pályázat.)
 • a pályázat benyújtásakor jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel doktorjelölti jogviszonyban állnak („III.” típusú pályázat .)
 • jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig várhatóan doktorjelölti jogviszonyt  létesítenek („IV.” típusú pályázat )

 

Mindegyik típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázó:

 • a felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, mely a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli „extra” kutatási tevékenység, mely kapcsolódhat a doktori kutatáshoz)
 • kutatási tervében vállalja, hogy egy publikációt megjelentet és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti.
 • A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg.
 • Elfogadott publikációk lehetnek a pályázat keretében támogatott kutatási tervben vállalt kutatási tevékenységhez kapcsolódó hazai és nemzetközi folyóiratban, szakfolyóiratban megjelent, magyar és idegen nyelvű közlemények, cikkek, valamint önálló monográfiák. Könyv, könyvfejezet monográfiának minősül. A konferenciakötetek és egyéb publikált tanulmányok, nyomtatott és elektronikus folyóiratok is elfogadhatóak, valamint a társszerzős publikációk is.

 

 „A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony:

Az az ösztöndíjas jogviszony, amely egyszerűsített pályázással további 5 hónappal, vagy 10 hónappal megújítható

Továbbfutó” ösztöndíjas egyszerűsített pályázat benyújtására nem jogosultak:

 1. doktorjelölti jogviszonyban lévő ösztöndíjas,(új doktorjelölti pályázatot beadhatnak)
 2. 2016/2017. tanévben végzős doktori hallgatók (új doktorjelölti pályázatot beadhatnak)

„A Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszony létesítésének feltétele a 2016/2017. tanévre kiírt Felsőoktatási, Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj pályázat keretében benyújtott záró szakmai beszámolója „kiváló” minősítésű

A pályázatokat 2017. május 5. – 2017. június 6. között lehet benyújtani.

Egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be.

Amennyiben „Továbbfutó” státusz elnyerésére nyújt be az oktató, kutató pályázó egyszerűsített pályázatot, úgy további pályázat benyújtására jelen Pályázati Kiírás keretében nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény Doktori Tanács Elnökének (Dr. Tímár József, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, 1085 Budapest, Üllői út 26.) kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani.

 

 1. Papír alapon, 1 példányban, aláírva:
 • a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve
 • Pályázati Adatlap valamennyi melléklete (Pályázati felhívás 14.1. pontja szerint) hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve( minden másolt oldalra kérjük ráírni és aláírásukkal igazolni, hogy az eredetivel megegyező másolat)
 1. Elektronikusan 2 példányban (pendrive-on):
 • a Pályázati Adatlap és annak valamennyi melléklete (Pályázati Adatlap szerkeszthető, Excel formátumban is)
 • Pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció
 • a gyermeknevelés céljából igénybe vett csecsemőgondozási díj (CSED), valamint a gyermekgondozási díj (GYED) igénybevételének ideje az elmúlt 5 év tudományos, művészeti tevékenységének számításakor nem kerül figyelembe vételre.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

 

„Továbbfutó” ösztöndíjas jogviszonyra pályázók esetén kizárólag az alábbi dokumentumokat egy nyomtatott példányban, aláírva, postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként kell benyújtani az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanács elnökéhez  (Dr. Tímár József,  – Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, 1085 Budapest, Üllői út 26.)

 

Pályázati Adatlap és annak alábbi mellékletei:

 • a Pályázó és témavezető által aláírt, eredeti kutatási terv (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában)
 • a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt, eredeti szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • Pályázói Nyilatkozat aláírt, eredeti formában (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati Felhívást és a hozzá tartozó dokumentumokat!

 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

SEMMELWEIS EGYETEM
Doktori Iskola

Cím: 1085 Budapest VIII. Üllői u. 26. fszt. 9.
Postacím: Doktori Titkárság 1428 Budapest Pf. 2.
Telefon: 266-7483 és 266-2343
Titkárság közös melléke: 55237
Fax: 317-4888 (csak fax!)