A Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának

32/2001 sz.

 

h a t á r o z a t a

 

(módosította a 30/2002. (07.08.) sz. EDT határozata)

 

az Egyetem Doktori Iskolájának Működési Rendjéről

 

 

(E határozat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az Egyetem Doktori Szabályzatában foglaltakkal együtt szabályozza az Egyetem Doktori Iskolájának működését.)

 

I. EGYETEMI DOKTORI ISKOLA

 

MR. 1.  A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája (EDI) Tudományági Doktori Iskolákban (TDI) működik. Az EDI-t az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) vezeti.

 

II. EGYETEMI DOKTORI TANÁCS

 

MR. 2. A Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa (továbbiakban EDT) üléseit az elnök hívja össze, működését ügyrendben szabályozza. A döntésekről határozatok, az ülésekről emlékeztető készül. Az EDT határozatait a Doktori Titkárság nyomtatott ("Semmelweis Egyetem" című lap) és elektronikus (Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Honlapja) úton, valamint a Doktori Iskola hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. A határozatokat és az emlékeztetőt kézhez kapják az EDT tagjai és a TDI-k vezetői. A határozatok a Doktori Titkárságon és a Honlapon az egyetem polgárai számára hozzáférhetők.

 

MR. 3. Az EDT munkáját Oktatási Bizottság (OB) valamint Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság (VMB) és a Fegyelmi Bizottság (FB) segíti. Az OB és VMB feladatait az Egyetemi Doktori Szabályzat 9. pontja, a FB feladatait a 10. pontja tartalmazza.

 

MR. 4. Az OB-t és a VMB-t a bizottsági elnök hívja össze, a határozatképességhez a tagok 2/3-ának jelen kell lennie. Az ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, amit el kell küldeni az EDT elnökének és a bizottság tagjainak. A bizottságok személyi ügyekben titkos, egyéb ügyekben nyílt szavazással hoznak határozatokat. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Bármilyen kérdésben titkos szavazást kell tartani, ha azt nyílt szavazással a bizottság tagjainak 20%-a kéri.

 

III. TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA

 

MR. 5. A TDI-k akkreditált képzési programokból (szükség szerint alprogramokból) és témákból épülnek fel.

 

MR. 6. A TDI Tanácsa szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja üléseit. A Tanács minimum 5 főből áll. A TDI Tanácsa akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele részt vesz a döntésben. Az ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, amit el kell küldeni az EDT elnökének és a Tanács tagjainak. Személyi ügyekben titkos, egyéb ügyekben nyílt szavazással hozza határozatait. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Bármilyen kérdésben titkos szavazást kell tartani, ha azt nyílt szavazással a TDI Tanács tagjainak 20%-a kéri.

 

MR. 7. A TDI Tanácsának ki kell jelölnie olyan személyt (titkár, tanulmányi felelős) aki(ke)t a TDI oktatói és hallgatói vagy a TDI munkája iránt érdeklődők felvilágosításért megkereshetnek. E személyek nevét és elérhetőségét a Honlapon fel kell tüntetni.

 

MR. 8. A TDI Tanácsának/alapító tagjainak személyi összetételében vagy a TDI szerkezetében bekövetkező változásokat az EDT elnökének jóváhagyásra, illetve további intézkedésre be kell jelenteni.

 

MR. 9. Új TDI indítását az EDT kezdeményezi, az Egyetemi Tanács hagyja jóvá, és a rektor küldi akkreditációra a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (MAB). Működő TDI megszüntetését ugyancsak az EDT kezdeményezi, az Egyetemi Tanács hagyja jóvá, és a rektor küldi döntésre a MAB-hoz. A TDI indítás és megszüntetés feltételeit a MAB teszi közzé.

 

MR. 10. Új képzési program (továbbiakban: program) indításának kérelmét (MR./21. és MR./22. mellékletei) a TDI Tanácsának jóváhagyásával a TDI vezetője nyújthatja be az EDT elnökének, aki véleményezésre felkéri a VMB-t. A vélemény ismeretében a program indításáról az EDT dönt. Programok megszüntetéséről a TDI Tanácsának javaslata és a VMB véleménye alapján az EDT dönt.

 

MR. 11. A doktorandusz kutatómunkájának felelős szakmai irányítója a témavezető. Egy témavezetőhöz egyidejűleg legfeljebb 3 ösztöndíjas, összesen legfeljebb 6 doktorandusz és 3 képzés nélküli fokozatszerző tartozhat. Témák meghirdetéséről vagy megszüntetéséről, témák változtatásáról, témavezetők akkreditálásáról, változtatásáról (MR./22. melléklet) a TDI Tanácsa javaslatára, a VMB véleményét meghallgatva, az EDT dönt.

 

MR. 12. A témavezetőnek rendelkeznie kell:

 

a)    tudományos munka aktív végzését igazoló publikációs tevékenységgel (szakterületén az utolsó 6 évben teljesítenie kell a leendő doktorandusztól a fokozatszerzéshez elvárt publikációs követelményeket);

b)    a tudományos munka végzéséhez szükséges feltételekkel, kutatási eszközökkel és a működéshez szükséges anyagi támogatással.

 

A témavezető jogai és feladatai közé tartozik:

 

c)      a tudományos téma meghirdetése, a hallgató szakmai irányításának vállalása;

d)      a doktorandusz képzési és tudományos munkatervének elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése;

e)      a doktorandusz felkészítése a tudományos kommunikációra, a kutatási eredmények előadásban és közleményben történő közlésére;

f)        a doktorandusz munkáját segítő anyagi támogatás felhasználása;

g)      a TDI által meghatározható, összesen 5 tanulmányi kredit értékű kötelezően választandó kurzus(ok) kiválasztása;

h)      a doktorandusz időszakos tudományos beszámolójának véleményezése, szakmai előrehaladásának minősítése, a kutatómunka elvégzésének a leckekönyvben történő igazolása;

i)        javaslattétel hazai, vagy külföldi részképzésre;

j)        a fokozatszerzési szakaszban konzultáció a doktorjelölttel a szigorlatra való felkészülésben;

k)      a fokozatszerzési szakaszban a doktorjelölt segítése az értekezés megszerkesztésében, a védésre való felkészülésben;

l)        az elkészült értekezés ellenjegyzése, tanúsítva, hogy az értekezés benyújtásra kész;

m)    több doktorandusz közös tudományos munkájának felhasználásakor a doktoranduszok részvételi arányainak igazolása.

 

IV. FELVÉTEL A DOKTORI KÉPZÉSRE

 

MR. 13. Doktori képzésre egyetemi diplomával rendelkezők, valamint az Egyetem utolsó évfolyamára beiratkozott hallgatók jelentkezhetnek. Az EDT kivételes esetben más hallgatók jelentkezését is elfogadhatja - beleértve az MD-PhD képzésre jelentkezőket is.

 

MR. 14. A doktori képzésre történő jelentkezés lehetőségéről, feltételeiről, módjáról, valamint a felvételi eljárási díjról az EDT dönt (Doktori Szabályzat 2. melléklet). Az EDI-ba történő felvételi lehetőséget az EDT elnöke hirdeti meg (OM kiadvány, Honlap, sajtó), a felvételivel kapcsolatos kérdésekről a Doktori Titkárság, a TDI vezetője és titkára ad felvilágosítást (elérhetőségüket lásd a Honlapon).

 

MR. 15. Jelentkezni csak egy TDI-ba lehet, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével; ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a TDI vezetője a hallgató témavezetője. A második félévre csak a TDI által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.

 

MR. 16. A felvételhez a meghirdethető témavezetőket/témákat a TDI Tanácsa küldi el - április első péntekéig - az EDT elnökéhez. Az EDT elnökének felkérésére a témavezetőket/témákat a VMB véleményezi, és az EDT hagyja jóvá 6 évre.

 

MR. 17. A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal (MR./2. melléklet) a Doktori Titkárságon lehet jelentkezni. A jelentkezéshez az anyagot a Doktori Titkárságon lehet beszerezni vagy a Honlapról lehet letölteni. A jelentkezők listáját és anyagát a Doktori Titkárság a felvételre történő jelentkezés határideje utáni 5. munkanap végéig elküldi a TDI vezetőjének.

 

MR. 18. A felvételi beszélgetést a TDI vezetője a programvezetőkkel együtt szervezi meg - beleértve a jelentkezők értesítését. A felvételi bizottságban minden programnak képviseltetnie kell magát. A bizottság minimum 3 főből áll. A felvételi beszélgetésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felvételre javasoltak rangsorolt névsorával, illetve az elutasított jelentkezők névsorával együtt kell megküldeni a Doktori Titkárságra a felvételi beszélgetést követő 3 napon belül. A felvételre javasoltak esetében a rangsorolt névsor egyben a támogatás sorrendjét jelenti. A jegyzőkönyvet a felvételi bizottság minden tagjának alá kell írnia.

 

MR. 19. A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező (a) korábbi eredményei, valamint (b) a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: a tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, a jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, a kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 30-30 pontot kaphat.

a)         A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll, mindegyik részben a teljesítményért összesen legfeljebb 10-10 pont adható. Az összetevők: (i.) Az egyetemi tanulmányok átlageredménye, (ii.) A korábbi tudományos munka értékelése (iii.) az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakspecifikus teljesítmény).

b)        A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 30 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során az általános szakmai tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 15 pont) és a speciális témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 15 pont) kell értékelni.

 

MR. 20. A felvétel minimális feltételei:

a)    a három éven belül szerzett egyetemi diploma minősítése legalább 3,51 (cum laude) legyen. Egyetemisták esetében az addig letett vizsgák - a diploma minősítéséhez beszámítható - eredményeinek átlaga értékelendő. (A 3 évnél régebben szerzett diplomák minősítését a felvételi bizottság nem veszi figyelembe.)

b)    egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, "C" típusú (vagy azzal egyenértékű más) nyelvvizsga bizonyítvány;

c)    jelentkezési díj befizetése.

 

MR. 21. MD-PhD képzési forma esetén a fenti feltételek mellett a Szabályzat 31. pontja irányadó. Az MD-PhD hallgató csak az alapképzés oklevelének megszerzése után kaphatja meg a PhD oklevelet.

 

MR. 22. A doktori képzésre rendelkezésre álló állami ösztöndíjas keretszám TDI-k közötti szétosztásáról és a költségtérítéses hallgatók felvételéről az EDT dönt, a döntésről a TDI vezetőjét és a jelentkezőt 8 napon belül írásban a Doktori Titkárság értesíti. (Az állami ösztöndíjra történő felvételnél az EDT személyre szóló döntést hoz, melynél figyelembe veszi a TDI által beküldött felvételi rangsort. A sorrendtől való eltérést az EDT-nek indokolnia kell.

 

MR. 23. A felvételt elutasító döntés ellen, ha az a jelentkező szerint jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért, a Semmelweis Egyetem rektoránál 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

 

V. A DOKTORI KÉPZÉS

 

MR. 24. A szervezett doktori képzés során a doktorandusz (képzés alatt álló hallgató) lehet:

a)         magyar állami ösztöndíjas;

b)         költségtérítéses.

A magyar állami ösztöndíjas hallgató csak nappali képzésben, a főállású munkaviszonnyal rendelkező hallgató csak levelező képzésben vehet részt. A többi hallgató választhat a nappali vagy a levelező forma között.

A hallgatók az Egyetemmel hallgatói jogviszonyba kerülnek, és rájuk az egyetemi szabályzatok rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. A magyar állami ösztöndíjas hallgató tandíjfizetésre, a költségtérítéses hallgató a tanulmányai költségének megfizetésére kötelezett (Doktori Szabályzat 2. melléklet). Az állami ösztöndíjas hallgatóknak nem lehet napi 4 óránál hosszabb elfoglaltságot jelentő munkaviszonyuk, és nem lehetnek egyéni vállalkozók. A nappali képzésben résztvevő hallgatók számára a heti képzési idő 36 óra., tanévenként 25 nap tanulmányi szünet mellett.

MR. 25. A képzésben a doktorandusz mint egyéni felkészülő is részt vehet - ezeknek a doktoranduszoknak a EDT személyre szóló munkatervet és képzési tervet hagy jóvá, melyben meghatározza a doktorandusz kötelezettségeit, az azok teljesítésére rendelkezésre álló képzési időt, valamint a költségtérítés mértékét.

 

MR. 26. A felvétel után - az első beiratkozás előtt - a hallgató és a témavezető között írásbeli megállapodás készül, amely tartalmazza egyrészt a hallgató rövid kutatástervét (kutatási célkitűzéssel, főbb módszerekkel) és a tanulmányi kötelezettségeket (legalább a kurzusok jellegének meghatározásával); másrészt olyan írásbeli nyilatkozatot, amely rögzíti a hallgató és a témavezető közötti - szakmai és pénzügyi (a hallgató részére biztosított pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó) - együttműködést, valamint a témavezető munkahelyi vezetőjének elvi támogatását (MR./3. melléklet). E megállapodás a beiratkozás feltétele.

 

MR. 27. A szervezett vagy egyéni képzésre felvett hallgatók leckekönyvet és diákigazolványt kapnak. Minden félév elején a Doktori Titkárságon be kell iratkozniuk a tandíj, illetve a költségtérítési díj befizetésének igazolásával (MR./6. melléklet). A befizetést - és így a beiratkozást - a leckekönyvben a Doktori Titkárság igazolja. A befizetés késedelme esetén különeljárási díj fizetendő (Doktori Szabályzat 2. melléklet). Beiratkozás nélkül a hallgatói jogviszony szünetel, ösztöndíj nem fizethető.

 

MR. 28. A költségtérítéses hallgatók számára - a TDI javaslatára - az EDT engedélyezhet ún. keresztféléves felkészülést is. A keresztféléves felvétel lehetőségét a TDI-nak a Doktori Titkárságon/Honlapon december 15-ig kell meghirdetni, a jelentkezést január 10-ig kell benyújtani a Doktori Titkárságon. A felvételi beszélgetés, a felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek a Működési Rend IV. Fejezetében leírtakkal).

 

MR. 29. A magyar állami ösztöndíjas hallgatók a tandíjfizetés csökkentését vagy mentességét, a költségtérítéses hallgatók a költségtérítés mértékének csökkentését pályázati lapon kérvényezhetik (MR./4. melléklet). (A költségtérítési kedvezmény maximuma a fizetendő összeg 80%-a lehet.) A fentiekkel kapcsolatos véleményét, javaslatát a TDI vezetője vagy helyettese a pályázati lapon rögzíti és a lapot a Doktori Titkárságnak megküldi - legkésőbb az esedékes tanév előtti augusztus utolsó munkanapjáig. A pályázatokról az EDT elnöke által felkért legalább három tagú ad hoc bizottság (EDT tagjaiból választott bizottság és a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat képviselője) legkésőbb szeptember első hetének végéig dönt.

A döntéssel szemben fellebbezést az EDT elnökéhez 15 munkanapon belül lehet benyújtani, aki 8 napon belül a fellebezést elbírálja. .A határozattal szemben a doktorandusz - a közléstől számított 15 munkanapon belül -  a rektorhoz fordulhat jogorvoslatért. A rektor 15 napon belül hozza meg döntését, melyel szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

 

MR. 30. A tandíjfizetés és költségtérítés csökkentésével kapcsolatos pályázat egy tanévre vonatkozik. A félévi beiratkozás előtt új pályázatot akkor kell beadni, ha a hallgató indokaiban, körülményeiben érdemleges változás állt be. Ha a kedvezmény megadásának indoka, körülménye megszűnt, akkor a hallgató ezt köteles jelezni a TDI vezetőjének, aki erről értesíti a Doktori Titkárságot - legkésőbb a beiratkozás első napjáig. A bejelentés elmulasztása esetén a hallgató elesik a Doktori Iskolában adható minden kedvezménytől, pályázati lehetőségtől az adott és a következő tanévben.

 

MR. 31. A tanulmányi követelmények mértéke a tanegység (tanulmányi kreditpont). Egy - tanulmányi, kurzusok esetében adott - tanegység a 15 hetes félév heti egy tanórás előadási és/vagy gyakorlati anyagával egyenértékű, számon kért és értékelt teljesítmény. Értékelés (vizsga) nélkül tanegység nem szerezhető. A kutatási és egyéb feladatokért adható tanulmányi kreditpontérték később kerül meghatározásra.

 

MR. 32. A TDI Tanácsa félévente - június 20-ig ill. december 15-ig - bejelenti az OB-nak az esedékes szemeszter során meghirdetendő kurzusok elnevezését, tematikáját, a hallgatók által megszerzett tudás értékelésének módját, a megszerezhető tanulmányi kreditpontok számát. A kurzusok indítását a félév megkezdése előtt - június 20-ig ill. december 15-ig - a Honlapon letölthető Kurzusbejelentési lapon be kell jelenteni.

Be kell jelenteni azokat a tanulmányi teljesítményeket (hazai vagy külföldi tanfolyamokon, előadássorozatokon, más egyetemen szervezett kurzusokon való részvétel, stb.), amelyekért a bejelentő tanulmányi kreditpontérték beszámítását kéri. Ebben az esetben szükséges mellékelni a TDI vezetőjének támogató nyilatkozatát, valamint mindazon a dokumentumokat, amelyek leírják a tanulmányi teljesítményt, bizonyítják a részvételt, a vizsga megtörténtét és eredményét.

 

MR. 33. A kurzusokat és a megszerezhető tanulmányi kreditet a TDI Tanácsának javaslatára az OB hagyja jóvá. A kurzus hosszától függetlenül az egy kurzussal elérhető tanulmányi kreditpont száma legfeljebb 4 lehet. Nem egyetem által szervezett kurzuson vagy más tanulmányi eseményen szerzett tanulmányi kreditpont száma legfeljebb 2 lehet. Nyelvtanulási foglalkozással tanegységet szerezni nem lehet.

 

MR. 34. A képzés során a hallgatónak legalább 16 tanegységet kell teljesítenie. Ebből legalább 5 tanegységet kötelezően választható tárgyakból kell teljesíteni. A TDI Tanácsa további legfeljebb 5 tanegységig előírhatja, hogy a hallgató mely foglalkozásokon vegyen részt. A többi tanegység az EDT által jóváhagyott bármely kurzus, tanfolyam, előadássorozat elvégzésével is megszerezhető. A tanulmányi kreditpontoknak legalább felét a Semmelweis Egyetem által meghirdetett kurzusokon kell megszerezni.

 

MR. 35. A hallgató teljesítményét az egyes kurzusokon/foglalkozásokon a meghirdetés szerinti formában - írásos, szóbeli vagy gyakorlati vizsga - értékelni kell (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). A kurzusvezetőnek a minősítést a szerzett tanulmányi kreditponttal együtt a leckekönyvbe be kell vezetnie, valamint vizsgalapon a Doktori Titkárságnak beküldenie (MR./7. melléklet). Vizsgalap nélkül a kurzus teljesítése nem értékelhető, tanulmányi kreditpont nem szerezhető. A "nem felelt meg" minősítés javítása kétszer kísérelhető meg vizsgaismétlési díj megfizetése mellett. Ismételt sikertelenség esetén más tárgyból kell tanegységet szerezni. A vizsgalap és a leckekönyv egyezését a Doktori Titkárság ellenőrzi.

 

MR. 36. A félév során a kurzusok sikeres elvégzését a vizsgáztatók/kurzusvezetők, a kutatási feladatok elvégzését a témavezető a leckekönyvben aláírásával igazolja. A kutatási feladat teljesítése nélkül a félév nem zárható le. A hallgató és a képzésért felelős vezetők közötti vitás kérdésekben az EDT elnöke dönt. A félévet a Doktori Titkárság vezetője és a TDI vezetője zárja le. Az előbbi a tandíj befizetését, az utóbbi a szakmai program teljesítését igazolja. A lezárt félév egyben a következő beiratkozás és az ösztöndíj további folyósításának feltétele.

 

MR. 37. Az első és a második tanév végén (június 30-ig) a hallgató tudományos beszámolót készít kutatómunkája állásáról és a következő periódus tennivalóiról. A beszámolót a témavezető véleményezi és elfogadásra továbbítja a programvezetőnek/TDI vezetőjének. A beszámoló másolatát a TDI vezetője megküldi a Doktori Titkárságnak, ahol az bekerül a hallgató személyi anyagába.

 

MR. 38. A doktori képzés három alkalommal, összesen 3 évre szakítható meg. A halasztás iránti kérelmet (MR./5. melléklet) a megfelelő indok(ok)kal és aláírásokkal a Doktori Titkárságra kell benyújtani. A halasztás legrövidebb ideje egy szemeszter lehet, amelyet a szemeszterre történő beiratkozás előtt kell kérni. Halasztás utólagos elismertetése nem lehetséges.

 

MR. 39. A doktori képzés feltételeinek teljesítése (16 kreditpont tanulmányi munka, minimálisan 2, maximálisan 3 éven át igazolt kutatómunka - azaz 4-6 lezárt szemeszter) szükséges a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez, melyet az EDT elnöke hitelesít aláírásával.

 

MR. 40. A több intézmény által szervezett TDI-ban a hallgató kutatási feladatait a témavezető intézményének szervezeti egységében - annak munkajogi előírásai szerint - teljesíti. Ez esetben a Doktori Titkárság az állami hozzájárulást számla ellenében oda utalja át, ahol a hallgató kutatómunkáját végzi (lásd a pénzügyi mellékletet: MR./23. melléklet).

 

VI. A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE

 

MR. 41. A doktori fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelmet írásban (MR./8. vagy MR./9. melléklet), a TDI tanácsa ajánlásával kell benyújtani a Doktori Titkárságon. A fokozatszerzésre történő jelentkezés elfogadásának feltétele a fokozatszerzési díj befizetésének igazolása. A jelentkezés elfogadásakor a jelentkező doktorjelöltté válik.

 

MR. 42. Doktoranduszok esetében a fokozatszerzésre irányuló eljárási kérelmet a doktori képzés befejezésétől számított 1 éven belül kell benyújtani. Ez alól halasztás nem adható. Ha a doktorandusz e feltételt nem teljesíti, úgy képzés nélküli fokozatszerzőként folytathatja doktori munkáját (a képzés nélküli fokozatszerzőkre vonatkozó feltételek szerint).

 

MR. 43. Egyéni fokozatszerzéssel a doktori fokozatot a szervezett doktori képzésben való részvétel nélkül is meg lehet szerezni (Doktori Szabályzat 67., 68., 69.). A képzés nélküli fokozatszerző is valamely TDI-ba, ezen belül képzési programba jelentkezik, felkészülését témavezető irányítja. Doktoranduszokon kívül egy témavezetőhöz egyszerre legfeljebb 3 képzés nélküli fokozatszerző tartozhat. A fokozatszerzésre történő jelentkezést a TDI tanácsának javaslata és a VMB véleménye alapján az EDT hagyja jóvá. A képzés nélküli fokozatszerzők részt vehetnek a TDI tanulmányi foglalkozásain.

 

MR. 44. A fokozatszerzésre való jelentkezés követelményeként egy idegen nyelvből állami, államilag elismert középfokú, legalább “C” típusú vagy azzal tartalmában és értékében egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítványt kell felmutatni. (A nyelvismeret valamely nyelven szerzett közép-, illetve felsőfokú végzettséggel is igazolható.) A doktori értekezés benyújtásához két idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretét igazolni kell. Az egyik idegen nyelvet legalább “C” típusú középfokú nyelvvizsgával kell igazolni. A másik nyelv minimum alapfokú “C” típusú nyelvvizsga, mely lehet állami, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű. A két idegen nyelv közül az egyik célszerűen az angol, melytől kivételes esetekben a TDI javaslatára az EDT jóváhagyásával lehet eltérni.

 

MR. 45. A fokozatszerzés publikációs feltételei (Doktori Szabályzat 3. és 4. mellékletei) szakterülettől függnek.

A szakterületet - ezzel együtt a doktorandusz végleges témáját - a képzésben részt vevő doktorandusszal egyeztetve legkésőbb a negyedik szemeszterre történő beiratkozásig a TDI tanácsának meg kell határoznia, és el kell juttatnia véleményezésre a VMB elnökéhez, aki a véleményével ellátott szakterületi besorolási javaslatot továbbítja az EDT elnökéhez. A szakterület az EDT elnökének leckekönyvbe történő bejegyzésével és aláírásával válik érvényessé. A szakterület módosítására kivételesen indokolt esetekben a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor az EDT adhat engedélyt (Doktori Szabályzat 75., 76.). A fokozatszerzési periódus alatt a szakterületi besorolás már nem módosítható.

Képzés nélküli fokozatszerző esetében a javasolt szakterületet a fokozatszerzésre történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon rögzíteni kell. A szakterületről a VMB véleményének birtokában az EDT elnöke dönt (Doktori Szabályzat 75.). (Az egyéni fokozatszerzés publikációs feltételeit - melyek eltérnek az abszolutóriummal végzett doktorjelöltek publikációs feltételeitől - a Doktori Szabályzat 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.)

 

MR. 46. A publikációs követelményrendszer részét képező folyóiratok listáját, melyet a TDI javaslatára az EDT fogad el, a MR./24. melléklet tartalmazza.

 

MR. 47. A doktori fokozatszerzési eljárás egyes szakaszairól jegyzőkönyvet kell vezetni a MR./14. és MR./16. mellékletei alapján.

 

MR. 48. A fokozatszerzési szakasz időtartamának maximuma - a fokozatszerzésre történt jelentkezés elfogadásától az értekezés bírálatra történő benyújtásáig - abszolutóriummal rendelkező doktorjelöltek esetében 2 év, képzés nélküli fokozatszerzők esetében 1 év.

 

MR. 49. A fokozatszerzési szakasz alatt halasztás nem adható. (A MR. elfogadásának napjáig - 2001. május. 7. - fokozatszerzésre jelentkezettek a fokozatszerzési szakaszban maximum egy évet halaszthatnak.)

 

A doktori szigorlat

 

MR. 50. A doktori szigorlat nyilvános szóbeli vizsga, amely egyrészt a doktorandusz tágabb szakterületén (főtárgy), másrészt a témájával kapcsolatos szakterületen (melléktárgy) szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő számonkérési formája (Doktori Szabályzat 83.), nyilvános szóbeli vizsga.

            A szigorlati főtárggyal kapcsolatos felkészülés alapját elsősorban tankönyvek, kézikönyvek képezik. A főtárgyakat és a felkészülés legfontosabb forrásait a képzési programok javaslatára a TDI tanácsa fogadja el, és a VMB egyetértése esetén küldi el a Doktori Titkárságnak a Honlapon történő megjelenítés céljából.

            A melléktárgyak a témával kapcsolatosak, ezért a doktorjelölt ez irányú ismereteit leginkább az aktuális hazai és nemzetközi összefoglaló közleményekből szerezheti meg. A melléktárgyakat tehát csak adott doktorjelölttel kapcsolatban kell elfogadtatni, általánosan nem.

            A fő- és melléktárgyakkal kapcsolatban vizsgakérdések adhatók ki.

 

MR. 51. A doktorandusznak a szigorlati tárgyakat - a szakterület kijelölésével egyidejűleg - legkésőbb a negyedik szemeszterre történő beiratkozáskor meg kell ismernie. A képzés nélküli fokozatszerzővel a szigorlat tárgyait a fokozatszerzésre történő felvételkor közölni kell. A képzés nélküli fokozatszerzők a fő- és a szakmai melléktárgy mellett a tudományos munka módszertanával kapcsolatos kérdéseket is kapnak. A szigorlati tárgyakat és a felkészüléssel kapcsolatos ismereteket a doktorjelöltekkel a jelzett időpontokig/időpontokban a téma és/vagy programvezető javaslatát figyelembe véve a TDI vezetője írásban közli.

 

MR. 52. A szigorlati bizottságot - a VMB egyetértésével - a TDI jelöli ki (MR./10. melléklet). A TDI és a VMB közötti véleménykülönbség esetén az EDT dönt.

 

MR. 53. A szigorlati bizottság legalább 3 szakemberből áll, akik tudományos fokozattal rendelkeznek; elnöke - a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló - egyetemi tanár illetve az MTA által támogatott kutatócsoporttal jogiszonyban álló akadémiai doktor; a bizottság legalább egy - de nem összes - tagja a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló szakember. Képzés nélküli fokozatszerző esetén a bizottság tudományos módszertant kérdező szakemberrel kiegészíthető. A tudományos módszertani kérdéseket és a felkészüléshez a forrásokat a TDI javaslatára támaszkodva az OB állítja össze, és a Honlapon közli.

Összeférhetetlenségi okokból a szigorlati bizottság elnöke vagy tagja nem lehet a jelölt témavezetője, a doktorjelölt vagy a témavezető közvetlen munkahelyi vezetője, vagy szerzőtársa. Lehetőleg kerülendő, hogy bizottsági tag legyen az érintett képzési program oktatója.

 

MR. 54. A doktori szigorlat megszervezéséért és lebonyolításáért az illetékes TDI vezetője a felelős. A szigorlat időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban közölni kell a doktorjelölttel és a Doktori Titkársággal. A szigorlat időpontját és helyét a Doktori Titkárság a Honlapon és a hirdetőtáblán legalább 1 héttel korábban megjelenteti.

 

MR. 55. A szigorlat minősítése 1-5 fokozatú osztályzattal történik. A szigorlat sikeres, ha azt a Bizottság egyik tagja sem értékeli elégtelennel. A szigorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni (MR./14. melléklet). A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. A szigorlat elévülési ideje 5 év. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Doktori Titkárságnak.

 

MR. 56. A szigorlatot a fokozatszerzésre történő jelentkezés elfogadása után a képzést abszolutóriummal végzett doktorjelöltnek 2 éven belül, képzés nélküli fokozatszerzőnek 1 éven belül - mindkét esetben a doktori értekezés védése előtt - le kell tennie. Egyéni elbírálás alapján a TDI engedélyezheti, hogy a doktori szigorlat és/vagy az értekezés védése idegen nyelven történjen.

Eredménytelen szigorlat fél éven belül kétszer ismételhető meg. Ha a jelölt kéri, a szigorlati bizottság tagjait meg lehet változtatni. Háromszori sikertelenség esetén a fokozatszerzési eljárás lezárul. Az eredménytelen szigorlat a fokozatszerzési eljárás hosszát nem módosítja.

 

A doktori értekezés

 

MR. 57. Az értekezés megvédésére csak a sikeres doktori szigorlat után kerülhet sor.

 

MR. 58. Az önálló tudományos munkásság elismerésének, egyben a fokozatszerzésnek publikációs feltételeit a Doktori Szabályzat 78-81. pontjai valamint 3. és 4. mellékletei tartalmazzák. Az ettől eltérő követelményről a TDI indoklása alapján az EDT dönt.

 

MR. 59. Ha az értekezésben felhasznált közleményben több doktorjelölt is szerző, akkor a témavezető nyilatkozik, hogy az értekezésben felhasznált eredmények tükrözik-e a jelölt érdemi közreműködését.

 

MR. 60. Az értekezésről előzetes (munkahelyi) vitát kell rendezni, melynek lebonyolításáért a programvezető felelős. A vitán legalább 5 olyan kutatónak kell részt vennie, aki tudományos minősítéssel rendelkezik. A vitáról jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az értekezés benyújtásakor mellékelni kell.

 

MR. 61. Az értekezés formai követelményeit az MR./12. melléklet foglalja össze. Az értekezés a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Doktori Értekezések sorozatának része lesz.

 

MR. 62. A doktori értekezés bíráló bizottságát (elnök, legalább 2 tag+1 póttag) és a két bírálót (+1 tartalék) a TDI tanácsa jelöli ki. A jelölést a TDI elnöke véleményezésre elküldi a VMB-nek (MR./8. vagy MR./9. melléklet). Egyetértés esetén a javaslatot a VMB adatrögzítésre visszaküldi a TDI vezetőjének és a Doktori Titkárságnak. Vita esetén az EDT dönt. A doktorjelöltet a TDI vezetője írásban tájékoztatja a bizottság összetételéről.

 

MR. 63. A bíráló bizottság tagjainak és a bírálóknak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A bizottság elnöke a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanár vagy akadémiai doktor illetve az MTA által támogatott kutatócsoporttal jogviszonyban álló akadémiai doktor. A bírálók egyike a Semmelweis Egyetem, illetve az Egyetemi Doktori Iskola oktatója. A bizottság egyik tagja, vagy létszámának legalább egyharmada (de nem összes tagja), illetve a bírálók egyike a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló és az adott TDI munkájában részt nem vevő szakember. A bíráló bizottság tagja, illetve hivatalos bíráló nem lehet a jelölt programjában részt vevő oktató, illetve a jelölt vagy a témavezető közvetlen munkahelyi vezetője, szerzőtársa.

A doktorjelölt összeférhetetlenség esetén az EDT elnökétől kérheti a bíráló bizottság személyi összetételének megváltoztatását.

 

MR. 64. Az értekezést és az abban felhasznált saját tudományos közlemények másolatait először 1 példányban el kell küldeni a VMB-nak, mellékelve a TDI vezetőjének ajánlását, a publikációs feltételek teljesítéséről és a nyelvvizsgákról szóló igazolásokat, valamint az előzetes vita jegyzőkönyvét. Mellékelni kell továbbá a téziseket (legfeljebb 20 oldal) magyar és angol kivételesen más - nyelven, valamint maximum 1 oldalas összefoglalót (az értekezésben felhasznált - maximum 6 - publikáció adataival) a tézisek nyelvein.

Az értekezést, a téziseket és az összefoglalókat elektronikus formában is el kell küldeni a VMB-nek. A VMB ellenőrzi a nyomtatott és elektronikus változat egyezését, előírhatja a fájlformátumok módosítását. Az elektronikus forma elkészítésénél figyelembe kell venni a tudományág sajátosságait, és a közlésre, valamint a közölt adatok felhasználására vonatkozó jogi szabályozást. Az esetlegesen szükséges szerzői jogi engedélyek beszerzéséért a doktorjelölt felelős. Az elektronikus változat leadása része a fokozatszerzésnek, elmulasztása esetén az értekezés nem küldhető ki a hivatalos bírálóknak.

 

MR. 65. A VMB egyetértő véleménye vagy javaslatainak figyelembevétele után az értekezést a fenti mellékletekkel együtt 5 példányban kell benyújtani a Doktori Titkárságra. (A VMB illetve a TDI vagy a doktorjelölt közötti esetleges vitában az EDT dönt.) Az 5 példány közül bekötés után 2 példány kerül az opponensekhez, 1 példány pedig 2 héttel a védés előtt a Központi Könyvtárba. A sikeres védés után a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Doktori Értekezések (Semmelweis PhD Theses) sorozat számozott köteteként, 1-1 véglegesen bekötött példányt kap a jelölt, a TDI, a Doktori Titkárság és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár. (Az 5. példány tartalék.) Az értekezésekkel kapcsolatos fenti teendők közül a köttetést a Doktori Titkárság, az értekezések opponensekhez és bíráló bizottsághoz történő küldését a TDI vezetője végzi.

 

MR. 66. Az értekezésről a két bíráló az EDT elnökének felkérésére 3 hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, az EDT elnöke - a Doktori Tanács véleményét figyelembe véve - harmadik bírálót is felkér. Az értekezés csak két támogató javaslat esetén bocsátható nyilvános vitára. Két elutasító bírálat esetén csak egy év múlva nyújtható be újabb értekezés. Két támogató bírálat beérkezése után a TDI vezetője megszervezi a védést. Az értekezést a támogató bírálatok beérkezése után három hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani.

 

MR. 67. A nyilvános vita időpontját és helyét a TDI vezetője jelöli ki - a bíráló bizottság tagjaival történt egyeztetés után. A vita időpontját és helyét a Doktori Titkársággal haladéktalanul közölni kell. A bíráló bizottság tagjait és az opponenseket a TDI vezetője hívja meg a védésre és kéri fel a részvételre. A nyilvános vitán legalább az elnöknek, két bizottsági tagnak és - és egybehangzó értékelés esetén - egy bírálónak jelen kell lennie; a védésen jelen nem lévő bíráló véleményét a védésen ismertetni kell. Az értekezést el nem fogadó bíráló jelenléte és közreműködése a doktori értekezés vitáján ugyancsak feltétele a védés megtartásának. Ettől történő eltéréshez az EDT egyetértése kell.

 

MR. 68. A nyilvános vita időpontját és helyét legalább 20 nappal a védés előtt meg kell hirdetni. A meghirdetésről (Honlap, hirdetőtábla) a Doktori Titkárság, a védésre szóló meghívók és a tézisek kiküldéséről a TDI vezetője gondoskodik. Meghívókat és téziseket kell küldeni a Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselőinek, az EDT tagjainak, a TDI vezetőinek, és a társegyetemek orvoskari Doktori Iskolái elnökeinek és a szakterület neves képviselőinek. A védés előtt és alatt “vendéglátás” nem biztosítható.

 

MR. 69. A bírálatokat (az el nem fogadót is) a TDI vezető és a pályázó írásban megkapja, azokra a válaszát írásban terjeszti elő, melyet az értekezés megvédése előtt a bírálók kézhez kapnak.

 

MR. 70. A doktori értekezés védésének menetét a MR./15. melléklet tartalmazza.

 

MR. 71. A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen titkos szavazással 1-től 5-ig terjedő pontozással dönt az értekezés elfogadásáról, amelyhez az osztályzatok 3-as átlaga szükséges. A pontozásban részt vesznek a bíráló bizottság tagjai és a bírálók. Az elnök az eredményt a szavazás után nyilvánosan kihirdeti, indokolja és azokat a MR./16. melléklet szerint rögzíti.

 

MR. 72. Sikeres védés után az értekezés és tézisek VMB által jóváhagyott elektronikus változatát meg kell jelentetni a Honlapon, és el kell küldeni az OM-nek. Ezen feladatok elvégzéséért a Doktori Titkárság vezetője felelős.

 

MR. 73. A doktori fokozatszerzés jegyzőkönyveinek alapján a fokozatszerzés minősítését a EDT elnöke határozza meg és hagyja jóvá aláírásával.

 

MR. 74. A Doktori Titkárság - a hallgató kérésére - a doktori szigorlat és a védés minősítéséről igazolást ad ki.

 

MR. 75. Az 51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 37. § (1) szerint: sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

MR. 76. A Doktori Titkárság működési rendjének elkészítéséért a titkár a felelős. A Titkárság működési rendjét az EDT-a fogadja el.

 

MR. 77. Az EDI pénzügyi rendjét, valamint a Doktori Titkárság és a TDI közötti pénzügyi tennivalók rendjét a MR./23. melléklet tartalmazza. Ez kitér a költségtérítés, az egyetemi kutatási normatíva címén kapott összegek, a saját bevétel, fokozatszerzési díj felhasználásának rendjére, valamint a különböző díjak és térítések visszatérítésének, beszámíthatóságának feltételeire és módjára.

 

MR. 78. Jelen Működési Rend a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elfogadó határozatával válik hatályossá.

 

Budapest, 2001. május           

 

                                                                                  Dr. Kopper László

                                                           a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elnöke