Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

Klinikai vizsgálatok módszertana I.
1220
2023/24/1
Dr. Benyó Zoltán
A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai
SE Elméleti Orvostudományi Központ, Hári terem I. em.
28
Teszt
2
5
2023-09-04 17:00:00
"Napjaink orvosai, orvoskutatói pályafutásuk során kikerülhetetlenül részesei lesznek klinikai vizsgálatoknak, illetve felhasználói azok eredményeinek. Az orvostudomány területén tevékenykedő PhD hallgatók jelentős része aktív résztvevőként kapcsolódik be klinikai kutatási projektekbe, nagy nemzetközi vizsgálatokba; míg egy részük tanulmányi során, illetve gyakorló orvosként a szakirodalom olvasásán és az új irányelvek értelmezésén keresztül kerül kapcsolatba ezekkel a kutatásokkal. Bármelyikről legyen is szó, elengedhetetlen, hogy rendelkezzenek azokkal az alapismeretekkel, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy felkészülten tudjanak bekapcsolódni egy kutatásba, illetve értő, kritikus szemmel kezeljék a gyakorlati orvosláshoz szükséges szakirodalmat. A kurzus alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy ezekre a kompetenciákra a hallgatók tanulmányaik során szert tegyenek.
A kurzus célja, hogy átfogó betekintést adjon a klinikai kutatások módszertanába. A módszertani megközelítések teljes spektruma két, egymásra épülő kurzus keretében kerül bemutatásra. A Klinikai vizsgálatok módszertana I. kurzus a hazai klinikai gyakorlatban gyakoribb, megfigyeléses vizsgálatok jellegzetességeire fókuszál. Ennek megfelelően a tantárgy:
• ismerteti a megfigyeléses vizsgálatok típusait, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait;
• az egyetemi tananyagon túlmutató betekintést ad a klinikai epidemiológiába, és
• a vizsgálatok tervezésének és lefolytatásának etikai és jogi vonatkozásaiba;
• alapszintű tájékozottságot nyújt a biomarker azonosítás és a genomikai kutatások hátteréről, és
• a szűrővizsgálatok alkalmazásának, bevezetésének feltételeiről.
Ezeken túl a tantárgy élményszerűen, felhasználói aspektusból (matematikai képletek bemutatása helyett az elméleti alapok megismertetésére fókuszálva) ismerteti a megfigyeléses vizsgálatokhoz legszorosabban kötődő statisztikai megközelítéseket:
• áttekintésre kerülnek biostatisztikai alapfogalmak, alapmódszerek, valamint
• a kutatásokhoz kötődő regressziós módszerek.
A kurzus keretében szervezett önálló munkán alapuló tanórák célja az elméleti ismeretek probléma-orientált elmélyítése, valósághű alkalmazása a következő megközelítésekkel:
• Egyszerű, gyorsan áttekinthető menüsorral rendelkező statisztikai szoftver alkalmazásával előre megadott adatbázisokon végzett adatkiértékelés.
• Előre kiadott tudományos publikáció közös, probléma-orientált feldolgozása. A publikációban bemutatott vizsgálat kritikus értelmezése.
Klinikai vizsgálatok módszertana I.
PhD-kurzus tantárgyi tematikája heti bontásban
Tantárgyfelelős: Dr. Benyó Zoltán
1. hét: Megfigyeléses vizsgálatok fajtái (Dr. Monori-Kiss Anna, SE, Transzlációs Medicina Intézet)
 megfigyeléses és kísérletes vizsgálatok sajátosságai; a megfigyeléses vizsgálatok típusai, alkalmazásuk előnyei, hátrányai, feltételei (eset tanulmányok, ökológiai vizsgálatok, keresztmetszeti vizsgálatok, kohorsz vizsgálatok, eset-kontroll vizsgálatok)
2. hét: Biostatisztikai alapok I. (Dr. Veres Dániel, SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
 változók fajtái, változók leírása (átlag, medián, percentilis, IQR); eloszlások, sokaság vs. minta, mintavételezés, populációs átlag becslése, konfidencia intervallum
3. hét: Biostatisztikai alapok II. (Dr. Veres Dániel, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
 erő, elemszám; hipotézis vizsgálat alapjai; paraméteres vs. nem-paraméteres eljárások; korábbról ismert statisztikai próbák áttekintése (t-próba, ANOVA, ezek nem-paraméteres megfelelői, Chi négyzet teszt)
4. hét: Workshop szeminárium a statisztikai program bemutatására (STATA) (Dr. Veres Dániel, SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
 Előre kiadott parancsok alapján az alapműveletek interaktív bemutatása
5. hét: Epidemiológiai alapfogalmak (Dr. Miklós Zsuzsanna, SE, Transzlációs Medicina Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
 a klinikai epidemiológia tárgya, célja; kimeneti paraméterek (arányok, odds, incidencia, prevalencia, incidencia-hányados); a kimeneti paraméterek és a beavatkozás/expozíció/rizikófaktorok közötti összefüggéseket leíró jellemzők (RR, OR, RR, RD); a következtetések érvényességét befolyásoló tényezők, ezek kezelésének lehetőségei (confounding, torzító tényezők, véletlen – illesztés stb.)
6. hét: Klinikai epidemiológia. (önálló kiscsoportos munkán alapuló óra) (Dr. Miklós Zsuzsanna, SE, Transzlációs Medicina Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
 A hallgatók számára megadott adatbázis alapján epidemiológiai jellegű kutatási célkitűzések megfogalmazása, és azok megválaszolása számítógépes adatelemzéssel (STATA statisztikai szoftver használatával)
7. A megfigyeléses vizsgálatok etikai és jogi vonatkozásai. (Dr. Szentmártoni Gyöngyvér, SE, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)
8. hét: Regressziós statisztikai vizsgálatok I. (Dr. Ferenci Tamás, Óbudai Egyetem, meghívott előadó)
 koncepció, lineáris regresszió
9. hét: Regressziós statisztikai vizsgálatok II. (Dr. Ferenci Tamás, Óbudai Egyetem, meghívott előadó)
 többváltozós lineáris regresszió, modellépítés
10. hét: Regressziós statisztikai vizsgálatok III. (Dr. Ittzés András, Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, meghívott előadó)
 logisztikus regresszió
11. Többváltozós regressziós modellek építése. (önálló kiscsoportos munkán alapuló óra) (Dr. Veres Dániel, SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
 A hallgatók megadott adatbázis felhasználásával regressziós modelleket építenek STATA statisztikai szoftver használatával. Eközben megfigyelik, hogy az egyes változók/confounderek beépítése a modellbe hogyan befolyásolja a kapott eredményt és annak érvényességét.
12. Előre kiadott cikk közös, kritikus elemzése (önálló kiscsoportos munkán alapuló óra) (Dr. Szentmártoni Gyöngyvér, SE, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)
13. hét: Biomarker kutatás, genomika. (Dr. Tóthfalusi László, GYTK – Gyógyszerhatástani Intézet)
Szűrővizsgálatok. (Dr. Terebessy András, SE, Népegészségtani Intézet)
14. hét: Tesztvizsga. (Dr. Miklós Zsuzsanna, SE, Transzlációs Medicina Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
maximális létszám: 60 fő
benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
maximális létszám: 40 fő
További oktatók
Dr. Benyó Zoltán