Kurzus megtekintése

Kurzus megtekintése

A mentálhigiéné jelenségvilága: prevenció, értékátadás, kiégés, szexualitás és lelki egészség. Mentálhigiénés színterek, interdiszciplináris együttműködések.
00103-KV
2023/24/2
Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése
Mentálhigiéné Intézet - földszint 81. terem
15
0
0
Irásbeli
1
1
2024-02-27 13:30:00
Társadalmunkban, ahol nagy a különbség a célok, az értékek, életstílusok és életesélyek között, emellett pedig növekszik az egyenlőtlenség az anyagi, szociális és eszmei erőforrások hozzáférhetősége terén, új egészségi kockázatok termelődnek.
A kurzus célja, hogy többet tudjunk meg az életalakítás veszélyeztető tényezőiről és esélyeiről, és a szociális terület, a pszichológia, a pedagógia és a spiritualitás lehetőségeivel támogathassuk a lelki egészséget.
1-2. óra – A lelki egészség válogatott elméletei I. (S. Freud, E. Erikson, K. Menninger, E. Fromm, C. Rogers, A. H. Maslow, S. M. Jouard, G. W. Allport, V. E. Frankl).
3-4. óra – A lelki egészség válogatott elméletei II. (T. Parsons, G. Caplan, A. Antonovsky); III. Új szemléletű kezdeményezések a mentális egészség támogatására Európában (pl. Ottawai Charta).
5-7. óra – A mentálhigiéné és a lelki egészség kapcsolata szemléletünkben. A mentálhigiénés többlettudás pillérei. A mentálhigiéné fogalmának történeti változásai: „negatív” és „pozitív” lelki egészség. A megelőzés fogalomköre; a proszociális viselkedés.
8-9. óra – Együttműködések a mentálhigiénében. A mentálhigiéné közösségi jellege.
10. óra – A segítés motivációinak megismerése. Mentálhigiénés segítő kapcsolat a pszichoterápiában és más humán foglalkozásokban.
11-12. óra – A kiégés jelensége, kialakulásának folyamata, társadalmi és egyéni okai.
13-15. óra – A szexualitás szerepe a lelki egészség megőrzésében. Veszélyek és lehetőségek.

Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa (szerk.): Magyar lelkiállapot 2013. Semmelweis Kiadó 2013. 266 oldal
Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Mentálhigiéné és segítő hivatás 2012. Pannónia Könyvek, 339 oldal
Tomcsányi T., Vikár Gy., Harmatta J.: Mentálhigiénés segítő kapcsolat a pszichoterápiában és más humán foglalkozásokban: hasonlóságok és különbségek. In: Semsey Gábor, Tésenyi Timea, Pilinszki Attila (szerk.): Segítő találkozások mentálhigiénés szemléletben 2012: Esetgyűjtemény. Budapest: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány
Pongrácz Tiborné: A demográfiai értékrend változásában szerepet játszó főbb népesedési folyamatok. In: Pongrácz Tiborné (szerk).: A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai. Népesedéstudományi Kutatóintézet. Kutatási jelentések. Budapest 2011/1
Keupp, H. (2010): Individualisierung: Erosion oder Kitt des Sozialen? http://www.ipp-muenchen.de/texte/keupp_2010_basel_text.pdf
Hedderich, Ingeborg: Burnout – Ursachen, Formen, Auswege. C. H. Beck Verlag, 2009. 111 oldal
Tomcsányi Teodóra, Csáky-Pallavicini Roger és mtsai: A mentálhigiéné jelenségvilága és a mentálhigiénés szakemberképzés Magyarországon. In: Sipos Kornél (szerk.): Egészségfejlesztési szöveggyűjtemény. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 2007.
Paksi Borbála – Schmidt Andrea (2006): Pedagógusok mentálhigiénés állapota, különös tekintettel az iskolai értékátadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle 2006/6
Becker, Peter (2006): Die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung für gesundheitliche Beeinträchtigungen von Lehrern. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht. Zeitschrift für Forschung und Praxis. Heft 2, 2006; 81-96.
Buchwald, P., Hobfoll, S. E. (2004): Burnout aus ressourcentheoretischer Perspektive. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 247-257.
Herman, Lewis Judith: Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, 2003.
Buda B.: A lélek egészsége – A mentálhigiéné alapkérdései, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 341 o.
Tomcsányi T.: Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen. Egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége. Animula, Budapest, 2002.
Maslach, C.: Burnout: a multidimensional perspective. In: Schaufeli, W. B. – Maslach, C. – Marek, T. (szerk.): Professional burnout: recent developments in theory and research. Washington, D. C., Taylor and Francis, 1993. 19-32.
Kulcsár Zsuzsanna: Kiégés. In: Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, 1998. 211-214.
Antonovsky, A.: The salutogenic model as a theory to guide health promotion. In: Health Promotion International Vol. 11, No. 1. 1996. 11-18.
Werner, E. E. (1992): The Children of Kauai: Resilience and Recovery in Adolescence and Health. 13, 262-268.
Fekete Sándor: Segítő foglalkozások kockázatai – helfer szindróma és burnout jelenség. Psychiatria Hungarica, 1991. VI. évf. 17-29.
Antonovsky, A. (1972): Breakdown: a needed fourth step in the conceptual armamentarium of modern medicine. Social Science and Medicine 6, 537-544.
2021-06-30 00:00:00
semsey.gabor@public.semmelweis-univ.hu
Maximális létszám: 15 fő
További oktatók
Dr. Semsey Gábor